برخورد یک شهاب سنگ بزرگ با زمین + فیلم زمین در نتیجه‌ی برخوردهای دائمی سیارک متولد شد و ماه نیز با برخوردی عظیم ساخته شده است

برخورد شهاب سنگ با زمین

زمین در نتیجه‌ی برخوردهای دائمی سیارک (تعریف سیارک:اجسام کوچکی هستند که از سنگ یا فلز و سنگ و فلز ساخته شده‌اند. سیارک‌ها معمولاً اجسام نامنظمی هستند و بر گرد خورشید حرکت می‌کنند. میلیونها سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند) متولد شد و ماه نیز با برخوردی ع