تیکه عجیب مجری شبکه سه به علی دایی + فیلم متلک مجری شبکه سه به علی دایی

تیکه عجیب مجری شبکه سه به علی دایی + فیلم

متلک مجری شبکه سه به علی دایی

مجری شبکه سه ،تعجبی نداره با کنار گذاشتن مجری های خوبی مثل رشیدپور و فردوسی پور شاهد این چنین متلک هایی به شهریار فوتبال ایران توسط مجری های سطح پایین باشیم.