جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

رصد امروز ، شیوع ویروس کرونا حتی آموزش و پرورش و سال تحصیلی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.

ادامه مطلب/فیلم پایین تر از تبلیغات

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۶ شهریور ۹۹ از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

 شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:
⏱ساعت٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار، مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
⏱ساعت٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید، مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
⏱ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی، مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
⏱ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس فناوری های نوین، مشترک زمینه صنعت
⏱ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر جهان، مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:
⏱ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و‌ ریاضی پایه اول
⏱ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
⏱ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و‌ نگارش پایه سوم
⏱ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ علوم تجربی و‌ تفکر پایه چهارم
⏱ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
⏱ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم

مرتبط  آیا سینا مهراد و ساعد سهیلی باهم برادرند ؟

متوسطه اول:
⏱ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای حل مسئله)
⏱ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (یادآوری عددهای صحیح)
⏱ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم (معرفی مجموعه)

متوسطه دوم :
⏱ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
⏱ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
⏱ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
⏱ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
⏱ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
⏱ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

متوسطه دوم
شبکه ۴
⏱ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی و آمار ۱، پایه ۱۰، ادبیات و علوم انسانی
⏱ساعت ٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی
⏱ساعت ٩ تا ٩:٣٠ ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی
⏱ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱، پایه ۱۰، مشترک رشته ها،
⏱ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲، پایه ۱۱، مشترک رشته ها
⏱ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها
⏱ساعت ١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳، پایه ۱۲،مشترک رشته ها
⏱ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
⏱ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
⏱ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

مرتبط  آیا سینا مهراد و ساعد سهیلی باهم برادرند ؟

 شبکه قرآن :
⏱ساعت ١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
⏱ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
⏱ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ اصول عقاید١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
⏱ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید